Objava javnega razpisa za imenovanje direktorja KPGT

Javni razpis za imenovanje direktorja/direktorice Knjižnice Pavla Golie Trebnje:

besedilo razpisa v ADOBE PDFpdf

 

Svet javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Kidričeva ulica 2

8210 Trebnje

Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in 28., 29. in 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Uradni list RS, št. 107/2013) Svet javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje

objavlja javni razpis za imenovanje

DIREKTORJA/DIREKTORICE KNJIŽNICE PAVLA GOLIE TREBNJE

1. Uporaba izrazov:

V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

2. Pogoji za imenovanje:

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje oziroma imeti:

-         univerzitetno izobrazbo družboslovne, poslovne, upravne ali pravne smeri,

-         najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva, od tega najmanj dve leti na vodstvenih delovnih mestih,

-         osnovno znanje tujega jezika,

-         bibliotekarski izpit.

Če kandidat bibliotekarskega izpita nima, ga mora opraviti najkasneje v roku dveh let.

3. Zaželena dodatna znanja:

-         opravljen izpit iz Zakona o upravnem postopku (ZUP).

4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:

-         dokazilo o ustrezni izobrazbi,

-         dokazilo o opravljenem bibliotekarskem izpitu,

-         dokazilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

5. Rok in naslov za vlaganje prijav:

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »ne odpiraj - javni razpis za prosto delovno mesto direktorja« v 21 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

6. Sklenitev delovnega razmerja:

Z imenovanim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas petih (5) let s polnim delovnim časom.

7. Dodatne informacije

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri Mateji Vrhovšek na elektronskem naslovu mateja.vrhovsek@kpgt.si ali po telefonu 07 34 82 112 vsak delovnik od 7.00 do 15.00.

8. Objava javnega razpisa:

Javni razpis se objavi spletni strani KPG Trebnje, spletnih straneh občin ustanoviteljic in na Zavodu RS za zaposlovanje.

Trebnje, 11. 11. 2019

žig

Predsednica Sveta javnega zavoda

Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Mateja Vrhovšek

Objava javnega razpisa za imenovanje direktorja KPGT

Svet javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje
objavlja javni razpis za imenovanje
DIREKTORJA/DIREKTORICE
KNJIŽNICE PAVLA GOLIE TREBNJE

besedilo razpisa v Adobe PDFpdf

 

 

 

 

Izposoja e-knjig: Biblos

BIBLOS inkBOOK Prime lifestyle 04b

Kako deluje?

Promocijski video (YouTube)

Na spletnem portalu BIBLOS so prek dostopa na daljavo na voljo elektronske knjige, tako leposlovje, kot priročniki in otroška literatura, ki jih lahko prebirate na vaših napravah: bralnikih z e-črnilom, tablicah, pametnih telefonih, računalnikih ...

Prijava na e-obvestila

Soglasje za prejemanje e-obvestil (več...)

PRIJAVA NA E-OBVESTILA  (ODJAVA)

meil2

 

 

 

 

×

Member Login

×