O knjižnici

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja KPGT

 word1PDF icon sm


Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (UL RS št. 87/2001), Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS št. 29/2003) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 59/99) je Svet Knjižnice Pavla Golie Trebnje dne 6. 1. 2006 z dopolnitvami z dne 2. 10. 2006, 18. 1. 2007, 17. 4. 2007, 17. 12. 2007, 12. 6. 2008, 27. 2. 2012, 24. 02. 2015, 20. 12. 2016, 19. 12. 2017, 20.12.2018, 26. 2. 2019 in 13. 6. 2019 sprejel

PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA
KNJIŽNICE PAVLA GOLIE TREBNJE

I. SPLOŠNE ODLOČBE
1.    člen
(predmet Pravilnika)
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Pavla Golie Trebnje (v nadaljevanju Pravilnik) ureja odnose med Knjižnico Pavla Golie Trebnje (v nadaljevanju knjižnica) in fizičnimi osebami kot uporabniki njenih storitev in pravnimi osebami kot kolektivnimi uporabniki njenih storitev.
Pravilnik določa etiko poslovanja, medsebojne pravice in dolžnosti knjižnice, uporabnikov in članov knjižnice, vrste storitev, časovne in druge omejitve pri izposoji gradiva ter cenik.
Pravilnik varuje skupne interese vseh uporabnikov in knjižnici omogoča, da opravlja svoje storitve učinkovito, kakovostno in v korist uporabnikov.
Pravilnik je javno dostopen na spletni strani knjižnice, brezplačni tiskani izvod Pravilnika pa je dostopen vsem uporabnikom v prostorih knjižnice. Z včlanitvijo v knjižnico uporabnik dobi na vpogled izvod tega Pravilnika in prejme izvleček Pravilnika ter s svojim podpisom sprejme njegova določila.
2.    člen
(določitev spola in nosilcev poklica)
V Pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Prav tako so v besedilu Pravilnika z izrazom knjižničar mišljeni vsi strokovni nazivi  knjižničnih delavcev.
3.    člen
(jezik poslovanja)
Jezik poslovanja v knjižnici je slovenščina.

4.    člen
(dostopnost Pravilnika)
Člani knjižnice morajo biti opozorjeni na določbe tega Pravilnika ob vpisu v knjižnico. Izvod Pravilnika se hrani v prostorih knjižnice (izposoja in tajništvo) ter je dostopen na spletni strani in je na voljo vsem uporabnikom. Če uporabnik ravna proti njegovim določilom, ima knjižnica pravico, da ga izključi iz članstva.

5.    člen
(organiziranost knjižnice)
Knjižnica Pavla Golie Trebnje je splošna knjižnica in za uporabnike posluje v:
1.    Osrednji knjižnici Trebnje,
1.1.    Izposojevališču Veliki Gaber,
1.2.    Krajevni knjižnici Mirna,
1.3.    Krajevni knjižnici Šentrupert,
1.4.    Krajevni knjižnici Mokronog.

V okviru zagotavljanja knjižničnih storitev ter dostopnosti do gradiv na področju Dobrniča in Trebelnega imamo s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto sklenjeno pogodbo za obiske potujoče knjižnice – bibliobusa (postajališči: Češnjice pri Trebelnem in Dobrnič).
Dolžnost knjižnice je zadovoljevati informacijske, kulturne, izobraževalne in razvedrilne potrebe uporabnikov in članov.
6.    člen
(cenik storitev)
Knjižnica določi cene storitev s cenikom, ki ga vsako leto v mesecu decembru za prihajajoče leto sprejme Svet JZ Knjižnice Pavla Golie Trebnje.
Cenik mora biti objavljen na vidnem mestu v knjižnici in na spletni strani knjižnice (http://www.tre.sik.si).

II. ETIKA POSLOVANJA
7.    člen
(etična načela poslovanja)
Etika poslovanja mora biti v skladu z etičnim kodeksom, ki ga je sprejela Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Etični kodeks je priloga Pravilnika.
Knjižnica, člani in uporabniki knjižničnih storitev in opreme se morajo ravnati po zakonskih predpisih o avtorskih in sorodnih pravicah, o zaščiti podatkov (zlasti osebnih), o varstvu zdravja pri delu, o pravici do informiranja ter po drugih ustavnih in zakonskih določbah.
Knjižnica ne more prevzeti odgovornosti za posledice uporabe posredovanega gradiva oziroma informacij.
8.    člen
(varovanje osebnih podatkov)
Knjižnica varuje zasebnost uporabnikov in članov glede osebnih podatkov, iskanega gradiva in informacij. Osebni podatki članov, pridobljenih ob vpisu, se smejo uporabljati izključno za potrebe knjižnice. Knjižnica je dolžna osebne podatke članov, vključno s podatki o izposojenem gradivu, varovati v skladu z zakonom.

III. STORITVE KNJIŽNICE
9.    člen
(pregled storitev)
Knjižnica izvaja in omogoča članom naslednje osnovne storitve:
⦁    izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
⦁    medknjižnično izposojo,
⦁    rezerviranje knjižničnega gradiva,
⦁    medoddelčno izposojo.

Knjižnica izvaja in omogoča članom in ostalim uporabnikom še naslednje osnovne storitve:
⦁    vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo;
⦁    uporabo vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov;
⦁    dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo;
⦁    posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva;
⦁    usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice;
⦁    pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv in informacij ter pri uporabi knjižnice;
⦁    seznanjanje z novostmi v knjižnici;
⦁    preslikovanje knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice (v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah);
⦁    uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom;
⦁    dostop do svetovnega spleta;
⦁    informiranje uporabnikov o poslovanju in organiziranosti knjižnice, izdajanje informativnih publikacij v tiskani in elektronski obliki;
⦁    prireditve za promocijo knjižničnih zbirk in storitev knjižnice;
⦁    dostop do dejavnosti in prireditev.
Knjižnica ne opravlja fotokopiranja in skeniranja iz vezanih letnikov periodike ter iz gradiva, izdanega pred letom 1900.

10.    člen
(uporaba računalnikov)
Pogoji uporabe računalnikov in interneta so dodatek Pravilnika in so priloženi (Priloga 4).

IV. OBRATOVALNI ČAS KNJIŽNICE
11.    člen
Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za člane in uporabnike knjižnice. Objavljen je na vidnem mestu ob vhodu v knjižnico in na spletni strani knjižnice. Obratovalni čas je določen v letnem delovnem načrtu. Poletni in predpraznični delovni čas je določen v prilogi k temu Pravilniku in je njegov sestavni del (Priloga 2). Urnik obratovalnega časa predprazničnih dni (30. april, 24. in 31. december) je od 8. do 13. ure.
Ob sobotah, ki sledijo petkovemu prazničnemu dnevu, je knjižnica zaprta.
Knjižnica je lahko zaprta v primeru izvedbe ravnateljevega dneva, ob pravočasni obveščenosti javnosti.

V. UPORABNIKI IN ČLANI KNJIŽNICE
12.    člen
Knjižnica je javni zavod in je dostopna vsem, ki želijo uporabljati njene storitve.

Nekatere osnovne storitve knjižnica omogoča le članom. To so storitve, ki knjižnici povzročajo dodatne stroške zaradi vodenja evidenc, izdaje izkaznic in potrdil, zagotavljanja sledljivosti izposojenega gradiva, obnavljanja poškodovanega gradiva, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, vezanih na uporabo določenih vrst gradiva, izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz spoštovanja avtorskih in sorodnih pravic itd.

13.    člen
(uporabnik)
Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. Uporabnik, ki ni član knjižnice, ima pravico do pregledovanja gradiv v knjižnici. Nečlanom so storitve knjižnice dostopne le v prostorih knjižnice. Nečlanom izposoja gradiva na dom ni možna.

14.    člen
(član)
Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico. Član knjižnice je lahko tudi pravna oseba. Član knjižnice ima pravico do izposoje vseh vrst gradiva, pravico izposoje na dom vsega gradiva, ki je namenjeno izposoji na dom, pravico do vseh brezplačnih osnovnih storitev ter pravico do sooblikovanja knjižnične ponudbe; svoje predloge ustno ali pisno sporoča knjižničarjem.
15.    člen
(članstvo)
Včlanitev v knjižnico se evidentira na zahtevo uporabnika z vpisom v evidenco članov knjižnice. Fizične osebe ob vpisu predložijo osebni dokument s fotografijo ter izpolnijo in podpišejo vpisnico.
Mladi uporabniki, mlajši od 18 let, se vpišejo s privolitvijo in podpisom staršev oziroma pooblaščenih polnoletnih oseb.
Knjižnica jamči, da se osebni podatki, posredovani na vpisnici, uporabljajo izključno za potrebe poslovanja knjižnice.

Član knjižnice lahko postane vsak:
⦁    državljan Republike Slovenije, ki ob vpisu predloži veljavni osebni dokument s fotografijo (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje);
⦁    tujec, ki ob vpisu predloži veljavni osebni dokument ter dokazilo o bivališču v Sloveniji in podpiše pristopno izjavo;
⦁    ki s podpisom pristopne izjave potrdi, da želi postati član knjižnice in da se bo ravnal po njenem Pravilniku.

Pravne osebe pooblastijo enega od svojih zaposlenih, da z izkaznico na ime pravne osebe uporablja storitve knjižnice. Za gradivo je odgovorna pooblaščena oseba.

16.    člen
(članarina)
S plačilom članarine, ki velja eno leto (12 mesecev) od datuma vpisa, fizična ali pravna oseba pridobi pravico do uporabe vseh storitev knjižnice. Višina članarine je objavljena v ceniku, določi pa jo Svet Knjižnice Pavla Golie Trebnje.
Članarino je možno v obliki darilnega bona tudi podariti.

17.    člen
(oprostitev plačila članarine)
Plačila članarine so oproščeni uporabniki do dopolnjenega 18. leta starosti in odrasli  brezposelni uporabniki. Člani, ki uveljavljajo pravico do oprostitve plačila članarine, svoj status dokažejo z ustreznim uradnim dokumentom (ko se včlanijo in vsako leto ob podaljšanju članstva), ki ne sme biti starejši od enega meseca.
Prav tako so plačila članarine oproščeni člani Združenja bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS), svoj status dokažejo z ustreznim uradnim dokumentom oz. člansko izkaznico.
Direktor knjižnice lahko ob izjemnih dogodkih odobri znižano ali brezplačno članarino članom, ki se prvič vpišejo v knjižnico.

18.    člen
(častno članstvo)
Poleg rednega članstva lahko knjižnica podeljuje tudi častno članstvo. Seznam častnih članov  enkrat letno (decembra) potrdi Svet knjižnice. Častni član je oproščen plačila članarine in drugih terjatev v zvezi z izposojo gradiva. Pri uporabi storitev knjižnice in njenega gradiva je dolžan upoštevati določbe tega Pravilnika.

19.    člen
(prenehanje članstva)
Članstvo v knjižnici ob redni uporabi knjižničnih storitev ni časovno omejeno.
Članstvo preneha:
⦁    na osnovi pisnega preklica člana,
⦁    če član ne poravna članarine za tekoče leto,
⦁    zaradi hude kršitve poslovnika,
⦁    sistemski izbris zaradi neaktivnosti,
⦁    zaradi smrti člana.
Sistemski izbris zaradi neaktivnosti člana knjižnica izvaja na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu in 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Sistemski izbris je mogoč, če je od zadnjega obiska člana minilo več kot eno leto, če član nima izposojenega gradiva in so vse obveznosti člana poravnane.
S prenehanjem članstva preneha tudi njegov namen. Če član želi obnoviti članstvo v knjižnici, se mora ponovno vpisati in plačati članarino.

20.    člen
(članska izkaznica)
S člansko izkaznico si lahko član izposoja gradivo na dom v katerikoli enoti znotraj mreže osrednje Knjižnice Pavla Golie Trebnje.
Članska izkaznica se uporablja kot dokazilo o članstvu. Pravico do tistih knjižničnih storitev, ki so dostopne samo članom, je mogoče uveljavljati izključno ob predložitvi veljavne izkaznice.
Članska izkaznica je neprenosljiva in jo sme uporabljati le njen lastnik, ki je za zlorabo kazensko in materialno odgovoren. Prav tako je odgovoren za morebitne stroške, ki nastanejo ob zlorabi, dokler ne obvesti knjižnice.
O izgubi članske izkaznice mora član takoj obvestiti knjižnico.
Spremembo osebnih podatkov mora član oziroma njegov zakoniti zastopnik v 21 dneh sporočiti knjižnici. Sprememba podatkov, o kateri knjižnica ni obveščena, člana ne odvezuje odgovornosti po tem Pravilniku.
Izdelava nove izkaznice se plača po veljavnem ceniku, razen v naslednjih primerih:
⦁    ob prvem vpisu,
⦁    ob spremembi osebnih podatkov (priimek),
⦁    v primeru kraje izkaznice (ob predložitvi policijskega zapisnika).

VI. KNJIŽNIČNO GRADIVO
21.    člen
(vrste gradiva)
V knjižnici je naslednje knjižnično gradivo (v nadaljevanju gradivo):
⦁    knjižno gradivo oziroma monografske in serijske publikacije (knjige, brošure, časniki, časopisi, almanahi, koledarji, zborniki, standardi itd.),
⦁    bralniki,
⦁    avdiovizualno gradivo (CD-ji, CD-ROM-i, DVD-ji, itd.),
⦁    kartografsko gradivo,
⦁    računalniški katalogi,
⦁    elektronski viri, dostopni na daljavo,
⦁    slikovno gradivo,
⦁    igrače.
22.    člen
(darovi)
Knjižnica  po lastni strokovni presoji razpolaga s podarjenim gradivom. Gradivo, ki ga knjižnica ne vpiše, odstopi uporabnikom ali drugim javnim zavodom (Dom starejših občanov Trebnje, Varstveno delovni center Trebnje, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni ipd.).

23.    člen
(poškodbe gradiva)
Pri poškodbah ali izgubi gradiva le-tega nadomesti knjižnica, uporabniki pa plačajo stroške nabave nadomestnega izvoda in obdelave po veljavnem ceniku.

24.    člen
(varovanje gradiva)
Za zaščito knjižničnega gradiva se uporablja zvočni alarmni varnostni sistem. V primeru sprožitve alarmnega sistema so obiskovalci knjižnice dolžni sodelovati z delavci knjižnice pri odpravi vzroka, zaradi katerega se je sprožil alarm.


VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN DOLŽNOSTI KNJIŽNICE, UPORABNIKOV IN ČLANOV KNJIŽNICE
25.    člen
Knjižnični delavci so odgovorni za neoviran dostop do knjižničnih storitev v skladu s tem Pravilnikom ter za spoštovanje določb tega Pravilnika in vzdrževanje reda v knjižnici.
Knjižničarjev odnos do uporabnika temelji na enakopravnosti, nepristranskosti ter spoštovanju tako na strokovni kot človeški ravni. Enako ravnanje knjižničar pričakuje od uporabnika.

26.    člen
(pravice in dolžnosti knjižničarja)
Pooblaščeni delavec knjižnice ima eno ali vse od naslednjih pravic in dolžnosti knjižničarja do uporabnika in člana:
⦁    da zahteva od uporabnika ali člana dokument, s katerim ta izkaže svojo istovetnost, preden začne uporabljati knjižnico;
⦁    da hrani osebne podatke članov v skladu z zakonoma, ki urejata knjižničarstvo in varstvo osebnih podatkov;
⦁    da pri knjižničnih storitvah zagotavlja spoštovanje določil avtorskopravne zakonodaje in licenčnih pogodb;
⦁    da pridobi izposojeno knjižnično gradivo od vsakega uporabnika in člana;
⦁    da si pridrži diskrecijsko pravico, da članom izjemoma dovoli izposojo večjega števila enot gradiva in za daljši čas, kot to določa Pravilnik;
⦁    da pri vsakem odnašanju knjižničnega gradiva iz knjižnice brez vednosti izposojevalca od članov zahteva, da pokažejo člansko izkaznico in pojasnijo, zakaj si gradiva niso izposodili;
⦁    da onemogoči izposojo gradiva ali druge pravice uporabnikom in članom, ki so prekršili določila tega Pravilnika;
⦁    da odstrani iz knjižnice tistega, ki se ne ravna po pravilih 26. člena tega Pravilnika;
⦁    da v izjemnih okoliščinah zahteva intervencijo pooblaščenih organov ter zapre knjižnico.

27.    člen
(dolžnosti uporabnikov in članov)
Uporabniki in člani so se dolžni ravnati po Pravilniku knjižnice. Od uporabnikov in članov pričakujemo:
⦁    primerno vedenje v prostorih knjižnice.
Uporabniki in člani so dolžni:
⦁    vzdrževati mir in tišino v knjižnici;
⦁    biti strpni in spoštljivi do drugih obiskovalcev in knjižničarjev ter pazljivo ravnati s knjižnično opremo;
⦁    vrniti vsako gradivo, ki so ga vzeli s polic, na svoje mesto.
Uporabnikom in članom v prostorih knjižnice ni dovoljeno:
⦁    vodenje domačih živali, razen opremljenih vodniških psov,
⦁    vnašanje hrane in pijače ter kajenje v knjižnici,
⦁    vstopanje v delovna območja zaposlenih,
⦁    vstopanje z rolkami, rolerji itd.,
⦁    zadrževanje v prostorih knjižnice izven obratovalnega časa knjižnice.
⦁    odgovorno ravnanje s knjižničnim gradivom in opremo.
Vsak, ki si gradivo izposodi, je odgovoren za njegovo stanje, zato naj si ga ob izposoji pazljivo ogleda: če poškodba do takrat ni izrecno ugotovljena, se šteje, da je za njen nastanek odgovoren sam. Če uporabnik gradivo izgubi ali poškoduje, je dolžan knjižnici povrniti škodo. Kadar cene gradiva ni mogoče ugotoviti, uporabnik ali član plača znesek, določen v veljavnem ceniku. Če uporabnik ali član poškoduje opremo, plača nadomestilo uničenega dela opreme oziroma njegovo popravilo.
⦁    pravočasno vračanje izposojenega gradiva.
Član je dolžan redno vračati izposojeno gradivo oziroma sam pravočasno podaljšati rok izposoje. Če član na lastno pest posodi gradivo drugi osebi (članu ali nečlanu knjižnice), nosi vso odgovornost  v zvezi z nastalo zamudnino, poškodbo ali izgubo gradiva.
⦁    vračanje izposojenega gradiva na enoto, kjer je bilo gradivo izposojeno
Član je dolžan vračati gradivo v tisti enoti, kjer je bilo gradivo izposojeno. V primeru, da član gradiva ne vrne v isti krajevni knjižnici, se mu v skladu z veljavnim cenikom zaračuna strošek vračanja v drugi enoti knjižnice.
⦁    preverjanje izpisa ob izposoji.
⦁    pravočasno sporočilo spremembe podatkov.
O spremembi osebnega imena ali naslova je član oziroma njegov zakoniti zastopnik dolžan nemudoma obvestiti knjižnico. Isto velja za izgubo oziroma krajo izkaznice.
⦁    skrb za osebno lastnino.
Knjižnica ni odgovorna za osebno lastnino uporabnikov in članov in za morebitno škodo pri uporabi knjižničnega gradiva doma.
⦁    skrb za osebno varnost.
V primeru nevarnosti ali požarnega alarma so uporabniki in člani dolžni hitro in tiho zapustiti knjižnico ter slediti navodilom delavcev knjižnice. Uporabniki so v primeru nesreče ali neposredne nevarnosti dolžni takoj obvestiti zaposlene v knjižnici.
⦁    za mladoletne osebe prevzamejo vso odgovornost njihovi starši ali skrbniki.

VIII. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

28.    člen
(pogoji izposoje gradiva)
Člani si gradivo izposojajo izključno ob uporabi članske izkaznice, vračilo in podaljšanje pa je možno tudi brez izkaznice. Izven delovnega časa je na vseh enotah knjižnice možno vračilo knjig v trezor, podaljšanje pa preko bibliofona, preko storitve Moja knjižnica na COBISS/OPAC ali preko mCOBISS.

29.    člen
(pravila izposoje gradiva)
Za člane je izposoja brezplačna v vseh enotah knjižnice.
Knjižnično gradivo lahko izposojajo samo pooblaščeni knjižnični delavci. Izposojajo lahko samo gradivo, ki je obdelano in ustrezno opremljeno.
Knjižnično gradivo je organizirano po strokovnih načelih in postavljeno v največji možni meri v prostem pristopu. Gradivo z oznako (A) – arhivsko gradivo, je uporabnikom dostopno po predhodnem naročilu. Zagotovimo ga še isti ali najkasneje naslednji delovni dan.

Članom se na dom izposoja vse gradivo, razen:
⦁    priročna zbirka oziroma referenčno gradivo,
⦁    zadnji izvodi in vezani letniki serijskih publikacij,
⦁    arhivsko gradivo z oznako AG,
⦁    slikovno gradivo,
⦁    posebne zbirke, ki niso namenjene izposoji na dom.

30.    člen
(omejitve pri  izposoji gradiva)
Člani si lahko ob posamični izposoji izposodijo neomejeno število knjižničnega gradiva, razen:
⦁    iz gradiva za domače branje ali bralno značko si lahko izposodijo le tri (3) različne naslove istočasno;
⦁    ne morejo si izposoditi dveh enot istega naslova istočasno;
⦁    za neknjižno gradivo velja omejitev 5 enot. Izposoja zgoščenk, ki so priloga knjigam oziroma drugemu gradivu, ni omejena. Dvojni DVD-ji štejejo kot ena enota;
⦁     za bralnik velja omejitev 1 enota.

31.    člen
(seznam izposojenega gradiva)
Po vsaki izposoji oziroma po vsaki vrnitvi gradiva ima član pravico do tiskanega izpisa s podatki o izposojenem gradivu in o roku vrnitve. Ko gre za poravnavo denarnih terjatev, izpis velja tudi kot račun, zato je vročitev izpisa obvezna. Reklamacijo stanja na knjižničnem kontu je mogoče upoštevati samo takoj po vročitvi izpisa.

V primeru, da zaradi okvare izpis ni mogoč, knjižničar vrnjeno ali izposojeno gradivo vpiše ročno. Uporabnik vračilo ali prejem gradiva potrdi s podpisom. Izposoja se samo najbolj nujno gradivo. Po odpravi okvar se vrnjeno ali izposojeno gradivo vnese v računalnik.

32.    člen
(arhiv izposoje gradiva)
Arhiv izposoje posameznega člana lahko pregleduje le pooblaščeni knjižničar zaradi:
⦁    reševanja nesporazumov ob izposoji,
⦁    sledenja gradivu zaradi poškodb.

Izpisov o izposoji za bralčeve osebne potrebe (evidenca prebranih knjig) knjižnica ne izdeluje. Zgodovino izposoje lahko uporabnik preveri sam preko storitve Moja knjižnica na COBISS/OPAC ali mCOBISS.
Podatkov o izposoji drugih članov ne posredujemo, kot tudi ne podatkov o tem, kdo si je izposodil določeno gradivo.

33.    člen
(izposojevalni roki)
⦁    Za knjižno gradivo: 21 dni,
⦁    za bralnike: 21 dni brez podaljšanja,
⦁    za serijske publikacije: 7 dni,
⦁    za CD-je: 7 dni,
⦁    za CDR-je in DVD-je z razvedrilno vsebino: 7 dni,
⦁    za CDR-je in DVD-je z izobraževalno vsebino: 21 dni.
Izjeme pri knjižnem gradivu so naslovi, ki so na seznamih za domače branje, bralno značko, maturitetno gradivo in gradivo z največjim številom rezervacij. Temu gradivu lahko knjižnica skrajša rok izposoje.
Gradivo ima status izposojenega gradiva do trenutka, ko se s posegom v članski konto le-ta razbremeni; knjižnica ne prevzame odgovornosti za gradivo, ki je bilo brez nadzora odloženo na izposojevalni pult ali kje drugje v knjižnici.

34.    člen
(podaljševanje izposoje gradiva)
Podaljšuje se lahko knjižno, neknjižno in kartografsko gradivo ter serijske publikacije, razen izjem. Gradivo je možno podaljšati dvakrat, in sicer knjižno in kartografsko gradivo za 14 dni, neknjižno gradivo in serijske publikacije za 7 dni.

Gradivo, ki mu ni mogoče podaljšati roka izposoje:
⦁    knjižno gradivo, ki je rezervirano,
⦁    e-knjige (Biblos).

Podaljšanje izposojenega gradiva ni avtomatično. Član je dolžan za vsako podaljšanje poskrbeti sam – osebno, po telefonu, bibliofonu, preko storitve Moja knjižnica na COBISS/OPAC ali mCOBISS.

Podaljševanje gradiva preko elektronske pošte ni možno.

35.    člen
(rezervacije gradiva)
Član knjižnice lahko gradivo, ki trenutno ni prosto, rezervira, in sicer osebno, po telefonu, preko storitve Moja knjižnica na COBISS/OPAC ali mCOBISS. Rezervacija je brezplačna. Istočasno lahko rezervira največ 5 različnih naslovov gradiva. Rezervacije so možne za gradivo, ki ga knjižnica izposoja na dom.
Rok trajanja rezervacije je 3 mesece.

Knjižnica člana na dogovorjeni način obvesti o prispelem rezerviranem gradivu.
Gradivo uporabnika v knjižnici čaka 3 delovne dni. Članu, ki v dogovorjenem roku ne prevzame rezerviranega gradiva, knjižnica zaračuna stroške ne prevzetega gradiva po veljavnem ceniku, gradivo pa izposodi naslednjemu v čakalni vrsti ali ga vrne v redno izposojo.
Član lahko prekliče rezervacijo gradiva osebno ali po telefonu in se s tem izogne plačilu stroškov za neprevzeto gradivo.
Rezervacije prostega gradiva so možne preko telefona ali  storitve Moja knjižnica na COBISS/OPAC, in sicer največ 2 enoti gradiva. V kolikor si isto gradivo želi izposoditi drug član v knjižnici, ima le-ta prednost.

36.    člen
(medoddelčna izposoja)
Knjižnica poskrbi, da je gradivo celotne mreže dostopno vsem uporabnikom ne glede na to, v kateri enoti se nahaja. S tem poskrbimo, da je temeljna zaloga knjižnice enako dostopna vsem uporabnikom.
To storitev zagotavljamo brezplačno – gradivo dostavimo v tisto enoto, kjer je uporabnik izrazil povpraševanje. Naročiti je možno največ 5 enot gradiva.

37.    člen
(medknjižnična izposoja)
Knjižnica za svoje člane po medknjižnični izposoji na zahtevo člana priskrbi gradivo, ki ga sama nima. Gradivo posoja po pogojih dotične knjižnice. Član v tem primeru plača poštne stroške po ceniku knjižnice in stroške, ki jih zaračuna knjižnica, ki gradivo posoja. Dobavnih rokov knjižnica ne more jamčiti.

IX. ZAMUDNINA, OPOMINI IN PORAVNAVA FINANČNIH OBVEZNOSTI
38.    člen
(zamudnine in opomini)
Po preteku izposojevalnega roka se članu zaračuna zamudnina za vsako posamezno enoto gradiva za vsak obratovalni dan knjižnice.

Člane knjižnice – zamudnike – opomnimo na vrnitev gradiva s pisnimi opomini v štirinajstdnevnih intervalih. Če zamudnik po treh pisnih opominih in obvestilu o neporavnanih terjatvah ne vrne gradiva, izterjavo predamo pooblaščenemu podjetju za izterjavo.
Štetje zamudnine na enoto gradiva je največ 56 delovnih dni, največji možen skupni znesek terjatev pri članu je 50,00 EUR. Po preteku 56 delovnih dni se uporabniku začasno onemogoči izposoja, ki se ponovno aktivira ob poravnavi vseh obveznosti. Terjatve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom in se plačajo ob vrnitvi knjižničnega gradiva.

37 a. člen
Izterjavo izposojenega gradiva in zapadlih terjatev opravlja podjetje, ki ga za to pooblasti Knjižnica Pavla Golie Trebnje.


37 b. člen
Dokler član v postopku izterjave ne poravna svojih obveznosti (vrnitev knjižničnega gradiva, plačilo stroškov iz 37. in 37 a. člena), ne more uporabljati storitev knjižnice, za katere ni poravnal obveznosti.

X. POSEBNE DOLOČBE
39.    člen
(knjiga pritožb in pohval)
Knjižnica ima knjigo pritožb in pohval. Vanjo lahko uporabniki knjižnice zabeležijo vse predloge, pripombe, pohvale in pritožbe. Če z zaznamkom v knjigi niso dosegli želenega, sledi pritožba direktorju knjižnice, končno pa se lahko pritožijo še na Svet Knjižnice. Če z odgovorom Sveta Knjižnice niso zadovoljni, se pritožijo Inšpekciji za knjižnice. Obvestilo oziroma obrazložitev uporabnikom je knjižnica dolžna posredovati v roku 14 dni.
Uporabniki in člani imajo pravico do sooblikovanja knjižnične ponudbe. Svoje predloge sporočajo osebno ali po elektronski pošti.

40.    člen
(oddaja prostorov v najem)
Knjižnica lahko svoje prostore v skladu z veljavnim cenikom oddaja v uporabo zainteresiranim uporabnikom.
O oddaji prostorov v uporabo vsakokrat sproti odloča direktor knjižnice. Knjižnica in zainteresirani uporabnik skleneta Dogovor o uporabi prostorov knjižnice.

41.    člen
Pravilnik Knjižnice Pavla Golie Trebnje se uporablja od datuma sprejema na Svetu Knjižnice. Z uveljavitvijo tega Pravilnika neha veljati prejšnji Pravilnik.

Soglasje Sveta Knjižnice Pavla Golie Trebnje je podano v Trebnjem, 13. 6. 2019 kar potrjuje predsednica Sveta s svojim podpisom.

Številka: 113/2019
Direktorica
Knjižnice Pavla Golie Trebnje
Tanja Cuder     

Žig    Predsednica sveta
Knjižnice Pavla Golie Trebnje
Mateja Vrhovšek


        
PRILOGE:
1.    Priloga 1: Etični kodeks slovenskih knjižničarjev,
2.    Priloga 2: Obratovalni čas,
3.    Priloga 3: Pogoji uporabe osebnega računalnika in interneta,
4.    Priloga 4: Pogoji uporabe brezžične dostopne točke.

Priloga 1: ETIČNI KODEKS SLOVENSKIH KNJIŽNIČARJEV

Osnovna etična načela so ljudje v zgodovini izpovedovali in oblikovali v kratka in razumljiva življenjska vodila, ki so temelji za sožitje med ljudmi. Tudi slovenski knjižničarji smo iz osnovnih etičnih načel izoblikovali etični kodeks za našo stroko. Njegov namen je oblikovati in graditi osebnost knjižničarja, ki ni odvisna od trenutnih družbenih razmer.
Smisel in vrednost knjižničarskega dela je v zagotavljanju temeljev za razvoj civilizacije, kar knjižničarji uresničujemo z ohranjanjem in posredovanjem zapisanih človekovih znanj in spoznanj. Zavedajoč se svoje vloge in soodgovornosti za razvoj družbe, svojega naroda in vsakega posameznika, sprejemamo slovenski knjižničarji ta kodeks poklicne etike, da na temelju njegovih etičnih načel oblikujemo sebe, svoj odnos do poklicnih kolegov, uporabnikov in do družbenega okolja.

I. člen
Knjižničar oblikuje svojo osebnost v skladu s splošno veljavnimi etičnimi načeli. Njegove strokovne odločitve in ravnanje izhajajo izključno iz poklicnih nagibov.

II. člen
Knjižničar nenehno izpopolnjuje svoje strokovno znanje in ustvarjalno prispeva k razvoju knjižničarske stroke in njene dejavnosti. Zaveda se pripadnosti knjižničarski stroki in s svojim strokovnim delom prispeva k utrjevanju njenega ugleda in kolektivnega duha.

III. člen
Knjižničar daje podporo svojim poklicnim kolegom in spoštuje njihovo strokovno znanje. Z besedami in dejanji se zavzema za tiste, ki so v težavah zaradi spoštovanja načel tega kodeksa. Spoštuje tudi etična načela in strokovno znanje pripadnikov drugih poklicev.

IV. člen
Knjižničar si prizadeva dosegati cilje svoje ustanove in nesporazume rešuje v odkritem in enakopravnem dialogu v njej sami. V javnosti je do svoje ustanove lojalen in s svojim delovanjem prispeva k njenemu ugledu. Kadar mora knjižničar izbirati med interesi svoje ustanove in osnovnimi načeli poklicne etike, daje prednost etičnim načelom.

V. člen
Knjižničar skladno s cilji in možnostmi svoje ustanove uporabnikom zagotavlja najvišjo možno kakovost storitev ter povečuje njihovo dostopnost, učinkovitost in raznovrstnost.

VI. člen
Knjižničarjev odnos do uporabnika temelji na enakopravnosti, nepristranskosti ter spoštovanju tako na strokovni kot človeški ravni. Enako ravnanje knjižničar pričakuje od uporabnika.

VII. člen
Knjižničar varuje uporabnikovo zasebnost glede osebnih podatkov, iskanih gradiv in informacij.

VIII. člen
Knjižničar se zavzema za prost pretok gradiv in informacij, vendar ne odgovarja za posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

IX. člen
Knjižničar nasprotuje vsem poskusom uvajanja cenzure in drugih strokovno neutemeljenih omejitev pri pridobivanju in posredovanju informacij.

X. člen
Knjižničar ne zlorablja svojega delovnega mesta in položaja za osebno okoriščanje.

XI. člen
Upoštevanje načel tega etičnega indeksa je moralna obveznost in poklicna dolžnost slovenskih knjižničarjev.

XII. člen
Knjižničarju ali uporabniku, ki ima težave zaradi uveljavljanja načel tega kodeksa, bo strokovno združenje knjižničarjev nudilo moralno in pravno pomoč. Kršitve tega kodeksa razrešuje častno razsodišče strokovnega združenja.

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev je bil sprejet na skupščini Zveze bibliotekarskih društev Slovenije na Bledu, 8. novembra 1995.

 

Priloga 2: OBRATOVALNI ČAS

zimski čas ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota
Trebnje 8 – 19 8 – 19 11 - 19 8 – 19 8 – 19 8 – 13
Veliki Gaber     15 – 19     zaprto
Mirna  

11 – 19

odmor

16 – 1630

 

8 – 16

odmor

11 – 1130

  zaprto
Šentrupert

8 – 16

odmor

11 – 1130

 

11 – 19

odmor

16 – 1630

    zaprto
Mokronog

8 – 16

odmor

11 – 1130

   

11 – 19

odmor

16 – 1630

  zaprto

Knjižnica posluje v juliju in avgustu po poletnem urniku, ki ga določi direktorica pred pričetkom poletnih počitnic. 

poletni čas ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota
Trebnje 11 – 19 8 – 16 11 – 19 8 – 16 8 – 16 zaprto
Veliki Gaber     15 – 19     zaprto
Mirna  

11 – 19

odmor

16 – 1630

 

8 – 16

odmor

11 –1130

  zaprto
Šentrupert

8 – 16

odmor

11 – 1130

 

11 – 19

odmor

16–1630

    zaprto
Mokronog

8 – 16

odmor

11 – 1130

   

11 – 19

odmor

16 – 1630

  zaprto

 

 

 


 

Priloga 3: POGOJI UPORABE OSEBNEGA RAČUNALNIKA IN INTERNETA

Uporaba osebnega računalnika in interneta je brezplačna prvih 30 minut, nadaljnja uporaba pa se zaračunava po veljavnem ceniku knjižnice, razen ko gre za uporabo v študijske namene.
Gradivo v elektronski obliki (podatkovne zbirke, elektronske revije), računalniške postaje in internet se uporablja v skladu z določili avtorskopravne zakonodaje in licenčnih pogodb, ki jih je knjižnica sklenila ob nabavi gradiva.
Tiskanje in skeniranje se zaračunava po veljavnem ceniku.
Uporabniki so materialno odgovorni za vse namerne strojne in programske okvare in zlorabe, ki nastanejo v času njihove uporabe.
Število istočasnih uporabnikov na enem računalniku lahko strokovni delavec knjižnice omeji.
Internet uporabljajo uporabniki na lastno odgovornost. Knjižnica ni odgovorna za informacije na internetu, ki bi lahko bile žaljive in škodljive za uporabnike ali kakorkoli drugače sporne.
Uporabniki podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov knjižnice se obvezujejo:
⦁    da bodo skrbeli za tajnost dodeljenih gesel, ki jih ne smejo posredovati drugim osebam;
⦁    da bodo upoštevali tajnost podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov omrežja;
⦁    da ne bodo skušali pridobiti neupravičenega dostopa do podatkov, programske opreme, servisov in uporabniških imen na računalnikih ali omrežjih, za katere nimajo ustreznih pooblastil;
⦁    da bodo podatke iz podatkovnih zbirk na CD-ROM-ih in iz drugih zakupljenih podatkovnih zbirk uporabljali le za nepridobitne namene v okviru izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti;
⦁    da podatkov iz podatkovnih zbirk na CD-ROM-ih in iz drugih zakupljenih zbirk ne bodo kopirali, distribuirali, prodajali ali z njimi gradili svojih podatkovnih zbirk;
⦁    da si bodo za lastne potrebe naredili le en izvod izpisov posameznega iskanja v elektronski ali tiskani obliki.

Uporabnikom ni dovoljeno nameščanje druge programske opreme.
Uporabnikom ni dovoljeno spreminjati programskih in strojnih nastavitev osebnih računalnikov.
Če uporaba interneta oziroma računalnika moti ostale uporabnike ali knjižnične storitve ali ni ustrezna glede na računalniške nastavitve, si knjižnica pridržuje pravico, da prekine uporabo računalnikov pri tistih uporabnikih, ki ne upoštevajo pravil.
Knjižnica ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe video, avdio, CD in DVD medijev.
Uporabniki, ki ne znajo uporabljati osebnega računalnika in interneta, iskalnih orodij, podatkovnih baz in ostalih programov, ki so z njimi povezani, se lahko predhodno naročijo za pomoč pri uporabi.
Knjižnica vsak prvi petek v mesecu organizira dan brez računalnika.

Priloga 4: POGOJI UPORABE BREZŽIČNE DOSTOPNE TOČKE KPGT

Brezžično dostopno točko Knjižnice Pavla Golie Trebnje lahko uporablja vsak uporabnik knjižnice brezplačno v prostorih knjižnice.
Uporabniki morajo pri uporabi brezžičnega omrežja Knjižnice Pavla Golie Trebnje upoštevati veljavno zakonodajo RS in EU, pogoje uporabe osebnih računalnikov in interneta Knjižnice Pavla Golie Trebnje ter splošna pravila varne rabe interneta (www.safe.si). Prav tako so dolžni sami poskrbeti za varnost svoje opreme in omrežja z nameščanjem antivirusnih programov in varnostnih popravkov.

Pokritost s signalom
Omrežje je dostopno v vseh javno dostopnih prostorih knjižnice.

Navodila za povezavo
Za povezavo potrebujete brezžično napravo ki je zmožna uporabe protokola 802.11 b/g (Wi-Fi, Wireless G, 802.11 b/g). Povezava se nastavi samodejno (samodejna konfiguracija oz. samodejna pridobitev omrežnega naslova).

Pomoč uporabnikom
Uporabniki morajo, preden se obrnejo po pomoč, zagotoviti pravilno delovanje operacijskega sistema in kartice za brezžični dostop. Če bi še vedno imeli težave se obrnite na e-naslov illsiktre@tre.sik.si .
Prosimo, da o nedelovanju omrežja sporočite na naslov knjiznica.trebnje@tre.sik.si.

 

Tags: Pravilnik

e-knjige: Biblos

druzina 25pxV spletni knjižnici Biblos vam ponujamo bogat izbor kvalitetne literature, na Biblosu je na voljo več kot 1.000 e-knjig. 

Za brezplačno izposojo knjig potrebujete le članstvo v knjižnici in dostop do svetovnega spleta. Za prijavo uporabite svojo člansko številko in geslo za COBISS+.  

revije in članki: Pressreader

odrasli 25px5.500 naslovov svežega časopisja v 60 jezikih: PressReader

Zbirka vključuje tekoče izdaje časopisov in revij z vsega sveta (tudi slovenskih). Nabor revij pokriva modo, ročna dela, računalništvo, avtomobilizem, kulturo, šport itn.
Za prijavo uporabite svojo člansko številko in geslo za COBISS+.

 

e-viri: Encyclopedia Britannica

Encyclopedia Britannica druzina 25px− dobro izhodišče za seminarske naloge in raziskovanje

Splošna enciklopedija v angleškem jeziku, v kateri najdemo vse – od začetkov vesolja do aktualnih dogodkov. Podajanje vsebine je prilagojeno otrokom, učencem in odraslim.

#ostanidoma za mulce

otroci 25pxNa enem mestu zbrane povezave: pravljice, naravoslovje, eksperimenti, izobraževalni portali, knjige, revije, ustvarjalnice, igre: #ostanidoma za mulce

 

 

Lahkonočnice

Lahkonočnice logotip ZlataBela 244 otroci 25pxSpoznajte Lahkonočnice, slovenske pravljice za otroke. Zabavne prigode junakov berejo babice in dedki. Pišejo jih sodobni pravljičarji, rišejo pa mladi ilustratorji.

 

Europeana

 

Europeana druzina 25pxje evropska digitalna knjižnica z digitaliziranimi slikami, besedili ter zvočnimi in video posnetki.

otroci.org

otroci 25pxBrezplačni učni listi ter poučna in uporabna vsebina za vse razrede osnovne šole: otroci.org

 

 

Pančkov svet

otroci 25pxPesmice in pravljice v oblaku: Pančkov svet

Screenshot 3

 

Devetka.net

otroci 25pxZbirka spletnih nalog za osnovno šolo: Devetka.net

 

 

RIC

RIC druzina 25px− Državni izpitni center, kjer lahko najdete vse informacije o izpitih in odgovore na svoja vprašanja.

SIstory - Zgodovina Slovenije

druzina 25px

Prosto dostopne publikacije (revije in monografije) s področja slovenskega zgodovinopisja, raziskovalni podatki, arhivski in tiskani viri: SIstory

 Kamra − lokalna zgodovina v zgodbah

 dLib.si − kulturni zakladi Slovenije

 e-viri: Tax-fin-lex

 e-viri: EbscoHost

 e-knjige: EBSCOhost eBook Public Library Collection

druzina 25pxLokalna zgodovina v zgodbah: Kamra

Portal združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva. Vsebine so predstavljene kot zgodbe, značilne za neko območje.

 druzina 25pxKulturni zakladi Slovenije, združeni in dosegljivi na vsakem koraku: dLib.si

Portal vam omogoča dostop do digitaliziranega gradiva (časopisi, knjige, razglednice ...). Vanj prispevajo knjižnice, muzeji, društva in drugi.

odrasli 25pxDavki, finance in pravo: Tax-fin-lex

Portal je razdeljen na tri področja: Tax, ki prinaša članke in druge informacije s področja davkov, Fin z izbranimi finančno-računovodskimi informacijami in Lex s pravnimi informacijami.

odrasli 25pxDopolnite vaše seminarsko / diplomsko delo s tujimi strokovnimi članki: EbscoHost

Večdisciplinarna zbirka omogoča dostop do baz podatkov s celotnimi besedili v angleščini. Ponuja e-knjige, strokovne revije ter članke s področij kulture, medicine, izobraževanja ...

odrasli 25pxIzposoja e-knjig v angleščini (navodila), V zbirki lahko izbirate med 30.000 izbranimi e-knjigami v angleščini: 
EBSCOhost eBook Public Library Collection

×

Member Login

×